کاربر جدید هستی ؟ تازگیا گذرتون به خونه ما افتاده ؟ اگر هنوز نمی دونی اینجا کجاست و چه خبره داستان ما رو دنبال کن!

پلاک سه هر جایی تو این سرزمین پهناور می تونه باشه حتی تو هر کوچه ای می تونه یه پلاک سه وجود داشته باشه. اما پلاک سه یه چیز دیگس.

بچه های هنرمند و پرانرژی از هر جای تهران و حتی ایران دور هم چمع شدند که هنرشون رو برای فروش به نمایش بگذارند. به واسطه حضور این دوستان کلی شور و هیجان تک تک خشت های فروشگاه اینترنتی پلاک سه پدیدار می شه. در واقع نفس مسیحایی دمیده می شه به فروشگاه اینترنتی پلاک سه . . . که این چمع صمیمی با حضور شما صفای دیگه ای داره.

کاربر جدید هستی ؟ تازگیا گذرتون به خونه ما افتاده ؟ اگر هنوز نمی دونی اینجا کجاست و چه خبره داستان ما رو دنبال کن!

پلاک سه هر جایی تو این سرزمین پهناور می تونه باشه حتی تو هر کوچه ای می تونه یه پلاک سه وجود داشته باشه. اما پلاک سه یه چیز دیگس.

بچه های هنرمند و پرانرژی از هر جای تهران و حتی ایران دور هم چمع شدند که هنرشون رو برای فروش به نمایش بگذارند. به واسطه حضور این دوستان کلی شور و هیجان تک تک خشت های فروشگاه اینترنتی پلاک سه پدیدار می شه. در واقع نفس مسیحایی دمیده می شه به فروشگاه اینترنتی پلاک سه . . . که این چمع صمیمی با حضور شما صفای دیگه ای داره.

کاربر جدید هستی ؟ تازگیا گذرتون به خونه ما افتاده ؟ اگر هنوز نمی دونی اینجا کجاست و چه خبره داستان ما رو دنبال کن!

پلاک سه هر جایی تو این سرزمین پهناور می تونه باشه حتی تو هر کوچه ای می تونه یه پلاک سه وجود داشته باشه. اما پلاک سه یه چیز دیگس.

بچه های هنرمند و پرانرژی از هر جای تهران و حتی ایران دور هم چمع شدند که هنرشون رو برای فروش به نمایش بگذارند. به واسطه حضور این دوستان کلی شور و هیجان تک تک خشت های فروشگاه اینترنتی پلاک سه پدیدار می شه. در واقع نفس مسیحایی دمیده می شه به فروشگاه اینترنتی پلاک سه . . . که این چمع صمیمی با حضور شما صفای دیگه ای داره.

کاربر جدید هستی ؟ تازگیا گذرتون به خونه ما افتاده ؟ اگر هنوز نمی دونی اینجا کجاست و چه خبره داستان ما رو دنبال کن!

پلاک سه هر جایی تو این سرزمین پهناور می تونه باشه حتی تو هر کوچه ای می تونه یه پلاک سه وجود داشته باشه. اما پلاک سه یه چیز دیگس.

بچه های هنرمند و پرانرژی از هر جای تهران و حتی ایران دور هم چمع شدند که هنرشون رو برای فروش به نمایش بگذارند. به واسطه حضور این دوستان کلی شور و هیجان تک تک خشت های فروشگاه اینترنتی پلاک سه پدیدار می شه. در واقع نفس مسیحایی دمیده می شه به فروشگاه اینترنتی پلاک سه . . . که این چمع صمیمی با حضور شما صفای دیگه ای داره.