ست ظروف انار دردانه
ست ظروف سخن عشق
ست ظروف میرعماد
ست ظروف چینی گل سرخی
ست کوسن و رومیزی سرا